CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

20-06-2024 - 07:46

17.489 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 05 năm 2024

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 05 năm 2024 là 17.489 lao động (5.216 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản 5.543 lao động (2.524 lao động nữ), Đài Loan: 6.694 lao động (2.057 lao động nữ), Hàn Quốc: 4.394 lao động (548 lao động nữ), Trung Quốc: 313 lao động (0 lao động nữ), Singapore: 88 lao động (0 lao động nữ), Rumani: 41 lao động (9 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 05 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 65.852 lao động (19.409 lao động nữ) đạt 52,68 % kế hoạch năm 2024, (năm 2024, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là từ 125.000 lao động), trong đó thị trường: Nhật Bản: 35.208 lao động (13.364 lao động nữ), Đài Loan: 21.602 lao động (5.068 lao động nữ), Hàn Quốc: 5.209 lao động (548 lao động nữ), Trung Quốc: 848 lao động (0 lao động nữ), Singapore: 481 lao động (0 lao động nữ), Rumani: 361 lao động (37 lao động nữ), Thái Lan: 295 lao động (0 lao động nữ), Macao: 199 lao động (71 lao động nữ), Ả-rập Xê-út: 245 lao động.

Theo Cục QLLĐNN

Link: http://dolab.gov.vn/New/View2.aspx?Key=8801

. . . . .